Modernizacja instalacji elektrycznej w SGZOZ w Chełmku – parter bud. AWersja do druku

Chełmek, 11 kwietnia 2018 r.

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na Modernizację instalacji elektrycznej w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A złożyła firma PUH ROSNER ul. Łęcka 30, 32-626 Jawiszowice. Złożona oferta jest kompletna oraz spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Jest najkorzystniejszą ofertą na usługi z zakresu zamówienia.

 

Dziękujemy za współpracę i złożenie oferty.

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Dane Zamawiającego:

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku

ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek

NIP 549-19-96-766

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Modernizacja instalacji elektrycznej w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A”

 

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja instalacji elektrycznej w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A, zgodnie z zakresem robót określonych w przedmiarach (załącznik nr 1, 2). Dokumentacja projektowa składa się z:

- przedmiaru robót – 2 egz.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku wraz z przedstawicielem Zamawiającego.

Roboty budowlane odbywać się będą w częściowo czynnym zakładzie opieki zdrowotnej. Należy zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu. Prace mogą być prowadzone 24/7.

Wszystkie materiały budowlane, które zostaną zamontowane należy uzgodnić z Zamawiającym.

 

3. Opis wymagań:

 

 1. Wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci elektrycznej i energetycznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia.

 2. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 3. Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia

 4. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączna kwotę równa co najmniej 100 000 zł.

 

4. Wykaz dokumentów:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3 a, b, c.

 3. Opłacone polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert

 

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena 100%

 

6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą

 

    1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 4 czerwca 2018 r.

    2. Wykonawca jest związany oferta przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Ofertę musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.

 2. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 3. Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

8. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę wraz z załącznikami można przesłać droga elektroniczną jako zeskanowane dokumenty na adres: biuro@sgzoz.pl lub złożyć w formie pisemnej w sekretariacie SGZOZ przy ul. Staicha 1 w Chełmku (pokój nr A1 08 ). Oferta złożona w sekretariacie musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: oferta konkursowa, „Modernizacja instalacji elektrycznej w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A”.

 2. Termin złożenia ofert do 29 marca 2018 r. do godz. 14.00

 

9. Informacje dodatkowe:

 1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 2. Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż pięć dni od dnia wybory oferty najkorzystniejszej.

 3. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi warunek zawarcia umowy z oferentem.

 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji zadania oraz uprawnienia kierownika robót.

 5. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.

 6. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do anulowania postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie przed podpisaniem umowy – bez podawania przyczyn.

 7. W wypadku założenia dwóch ofert Zamawiający wezwie w/w wykonawców do złożenia ofert uzupełniających,

 8. Do postępowania ma zastosowanie Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Załącznik:

 1. Przedmiary robót (załączniki nr 1, 2)

 2. Formularz ofertowy ze wzorem oświadczenia (załącznik nr 3)

 

 

Chełmek, 26.03.2018 r.