Strona główna / Zamówienia publiczne i konkursy do 30000 EURO

Zamówienia publiczne i konkursy do 30000 EURO

Zaproszenie do składania ofert - PROTETYKA SGZOZ w Chełmku 2018-2020
Zaproszenie do udziału w postępowaniu na usługi gospodarczo-porządkowe w SGZOZ w Chełmku 2018/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi gospodarczo- porządkowe w SGZOZ w Chełmku w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku informuje, iż najkorzystniejszą i jedyną ofertę w postępowaniu na usługi gospodarczo – porządkowe w SGZOZ w Chełmku – procedura do 30 000 euro - złożyła firma SILVER SERVICE Piotr Janik ul. Sokoła 4, 32-500 Chrzanów. Złożona przez firmę oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami zapytania ofertowego i spełnia wszystkie wymogi formalne.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu i złożenia ofert do 30000 euro na usługi gospodarczo – porządkowe w SGZOZ w Chełmku w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

W imieniu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku (“Zamawiający”) zapraszam do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem będzie udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego - art. 4 pkt 8 (w zw. z art. 34 ust. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług gospodarczo – porządkowych w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

Modernizacja w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A – prace wykończeniowe

Informacja o wyborze oferty

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na Modernizację w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A - prace wykończeniowe złożyła firma MALBUD Firma Remontowo-Budowlana Malarstwo Tapeciarstwo Rafał Kwak 34-205 Stryszawa 154b. Złożona oferta jest kompletna oraz spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Jest najkorzystniejszą ofertą na usługi z zakresu zamówienia.

Dziękujemy za współpracę i złożenie oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Dane Zamawiającego:

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku

ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek

NIP 549-19-96-766

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Modernizacja w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A – prace wykończeniowe”

 

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A – prace wykończeniowe, zgodnie z zakresem robót określonych w przedmiarze robót (załącznik nr 1). Dokumentacja projektowa składa się z:

- przedmiaru robót.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku wraz z przedstawicielem Zamawiającego.

Roboty budowlane odbywać się będą w częściowo czynnym zakładzie opieki zdrowotnej. Należy zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu. Prace mogą być prowadzone 24/7. Uwaga! Prace należy skorelować z modernizacją instalacji elektrycznej.

Wszystkie materiały budowlane (kolory farb, oklein drzwiowych, i inne), które zostaną zamontowane należy uzgodnić z Zamawiającym.

 

3. Opis wymagań:

 

 1. Wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadająca uprawnienia do wykonywania prac z zakresu robót ogólnobudowlanych odpowiednie do zakresu planowanych robót (i kierowania nimi).

 2. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 3. Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia

 4. Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą wartości oferty.

 5. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania co najmniej 3 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł jedna w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat.

 6. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączna kwotę równa co najmniej 100 000 zł.

 

4. Wykaz dokumentów:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3 a, b, c, d.

 3. Lista co najmniej 3 wykonanych prawidłowo robót budowlanych o wartości co najmniej 100 000 zł jedna.

 4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert

 

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena 100%

 

6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą

 

    1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 4 czerwca 2018 r.

    2. Wykonawca jest związany oferta przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Ofertę musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.

 2. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 3. Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

8. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę wraz z załącznikami można przesłać droga elektroniczną jako zeskanowane dokumenty na adres: biuro@sgzoz.pl lub złożyć w formie pisemnej w sekretariacie SGZOZ przy ul. Staicha 1 w Chełmku (pokój nr A1 08 ). Oferta złożona w sekretariacie musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: oferta konkursowa, „Modernizacja w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A – prace wykończeniowe”.

 2. Termin złożenia ofert do 29 marca 2018 r. r. do godz. 14.00

 

9. Informacje dodatkowe:

 1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 2. Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż pięć dni od dnia wybory oferty najkorzystniejszej.

 3. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi warunek zawarcia umowy z oferentem.

 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji zadania oraz uprawnienia kierownika robót.

 5. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.

 6. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do anulowania postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie przed podpisaniem umowy – bez podawania przyczyn.

 7. W wypadku założenia dwóch ofert Zamawiający wezwie w/w wykonawców do złożenia ofert uzupełniających,

 8. Do postępowania ma zastosowanie Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Załącznik:

 1. Przedmiar robót

 2. Formularz ofertowy ze wzorem oświadczeni

Modernizacja instalacji elektrycznej w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A

Chełmek, 11 kwietnia 2018 r.

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na Modernizację instalacji elektrycznej w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A złożyła firma PUH ROSNER ul. Łęcka 30, 32-626 Jawiszowice. Złożona oferta jest kompletna oraz spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Jest najkorzystniejszą ofertą na usługi z zakresu zamówienia.

 

Dziękujemy za współpracę i złożenie oferty.

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Dane Zamawiającego:

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku

ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek

NIP 549-19-96-766

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Modernizacja instalacji elektrycznej w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A”

 

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja instalacji elektrycznej w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A, zgodnie z zakresem robót określonych w przedmiarach (załącznik nr 1, 2). Dokumentacja projektowa składa się z:

- przedmiaru robót – 2 egz.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku wraz z przedstawicielem Zamawiającego.

Roboty budowlane odbywać się będą w częściowo czynnym zakładzie opieki zdrowotnej. Należy zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu. Prace mogą być prowadzone 24/7.

Wszystkie materiały budowlane, które zostaną zamontowane należy uzgodnić z Zamawiającym.

 

3. Opis wymagań:

 

 1. Wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci elektrycznej i energetycznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia.

 2. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 3. Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia

 4. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączna kwotę równa co najmniej 100 000 zł.

 

4. Wykaz dokumentów:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3 a, b, c.

 3. Opłacone polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert

 

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena 100%

 

6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą

 

    1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 4 czerwca 2018 r.

    2. Wykonawca jest związany oferta przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Ofertę musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.

 2. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 3. Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

8. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę wraz z załącznikami można przesłać droga elektroniczną jako zeskanowane dokumenty na adres: biuro@sgzoz.pl lub złożyć w formie pisemnej w sekretariacie SGZOZ przy ul. Staicha 1 w Chełmku (pokój nr A1 08 ). Oferta złożona w sekretariacie musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: oferta konkursowa, „Modernizacja instalacji elektrycznej w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A”.

 2. Termin złożenia ofert do 29 marca 2018 r. do godz. 14.00

 

9. Informacje dodatkowe:

 1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 2. Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż pięć dni od dnia wybory oferty najkorzystniejszej.

 3. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi warunek zawarcia umowy z oferentem.

 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji zadania oraz uprawnienia kierownika robót.

 5. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.

 6. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do anulowania postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie przed podpisaniem umowy – bez podawania przyczyn.

 7. W wypadku założenia dwóch ofert Zamawiający wezwie w/w wykonawców do złożenia ofert uzupełniających,

 8. Do postępowania ma zastosowanie Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Załącznik:

 1. Przedmiary robót (załączniki nr 1, 2)

 2. Formularz ofertowy ze wzorem oświadczenia (załącznik nr 3)

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej adaptacji przyziemia bud. B SGZOZ w Chełmku

Chełmek, 13 kwietnia 2018 r.

 

 

  

Informacja o wyborze oferty

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej adaptacji przyziemia bud. B SGZOZ w Chełmku złożyła Pracownia Projektowa i Wyceny Nieruchomości Leszek Nawrocki ul Imielińska 73, 41-407 Imielin. Złożona oferta jest kompletna oraz spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Jest najkorzystniejszą ofertą na usługi z zakresu zamówienia.

 

Dziękujemy za współpracę i złożenie oferty.

 

 

Chełmek, 26 marca 2018 r.

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku zaprasza do składania ofert na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej adaptacji przyziemia bud. B SGZOZ w Chełmku. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1.

 

 

 

Całkowita cena zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty konieczne dla prawidłowego wykonania zlecenia w tym:

 

1) inwentaryzacji architektonicznej oraz branżowej

 

2) projektu architektonicznego wykonawczego (projekt koncepcyjny, uzgodninie z rzeczoznawcami ppoż,

 

BHP, sanitarnym, koordynacja współpracy między branżami)

 

3) ekspertyzy technicznej części budynku istniejącego

 

4) projektu konstrukcji - w wyniku rozwiązań z zaakceptowanego projektu architektonicznego

 

lub jeśli potrzebę wykaże przeprowadzona ekspertyza

 

5) projekt instalacji sanitarnych (wodkan z instalacją podposadzową, projekt instalacji c.o.,

 

projekt wentylacji)

 

6) projekt instalacji elektrycznej wraz z teletechniką

 

7) uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcami

 

8) przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie

 

9) stwiorb

 

10) pełnienie funkcji pełnomocnika w procesie uzyskania PnB

 

11) W ramach usługi wykonawca uzyska dla zamawiającego niezbędne decyzje i pozwolenia (na piśmie) oraz inne potrzebne dokumenty urzędowe niezbędne do rozpoczęcia przebudowy

 

 

 

Całkowita cena ma charakter ryczałtowy i nie ulegnie zmianie do końca realizacji usługi.

 

Termin realizacji usługi od dnia podpisania umowy:

 

* etap I inwentaryzacja: 35 dni

 

* etap II projekt PB: 100 dni (jeśli nie zajdzie potrzeba uzyskania ekspertyzy wraz z odstępstwem)

 

* etap III projekt PW: 150 dni

 

 

 

Termin płatności za prawidłowe wykonanie zamówienia będzie nie krótszy niż 14 dni od daty doręczenia faktury do SG ZOZ w Chełmku; po podpisaniu protokołu odbioru, należność płatna przelewem.

 

Zamawiający wymaga udzielenia 3 letniej gwarancji jakości na przedmiot umowy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

 

W razie powstania konieczności nadzór autorski zostanie zlecony na podstawie odrębnej umowy Wykonawcy lub innemu podmiotowi na co Wykonawca wyraża zgodę.

 

 

 

Termin składania ofert ustala się na 29 marca 2018 r. godz. 14.00.

 

Oferty można składać w formie skanu na adres biuro@sgzoz.pl lub faxem na nr 33 8461590.

 

Po złożeniu ofert i wyborze najkorzystniejszej zostaną Państwo poinformowani o wyniku postępowania.

 

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium najniższej ceny - waga 100%.

 

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub części bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn.

 

 

 

Z poważaniem

Zaproszenie do składania ofert zakup, dostawę, montaż i serwis i szkolenie programu medycznego KAMSOFT

Chełmek, 13 grudnia 2017 r.

 

Informacja o wyborze oferty

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na zakup, dostawę, montaż i serwis i szkolenie programu medycznego KAMSOFTzgodnie z załącznikiem nr 2 złożyła firma DCMed Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. Firma złożyła kompletną i najkorzystniejszą ofertę na produkty z zakresu zamówienia, w wymaganym terminie i zgodnie z minimalnymi wymaganiami.

W postępowaniu złożono jedną ważną oferty.

 

Dziękujemy za współpracę i złożenie oferty.

 

Chełmek, 6.12.2017 r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup, dostawę, montaż i serwis i szkolenie programu medycznego KAMSOFT

 

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę, montaż i serwis i szkolenie programu medycznego KAMSOFT dla SGZOZ w Chełmku.

Przedmiot zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1.

Cena winna zawierać koszt dostawy (transportu) wraz z wniesieniem do SGZOZ, niezbędną instalacją i uruchomieniem, szkolenia i uwzględniać rabaty, upusty i nie ulegnie zmianie w terminie całkowitej realizacji przedmiotowego zamówienia do dnia 31.12.2017 r.

 

Termin płatności nie krótszy niż 14 dni od daty dostarczenia faktur, płatne w formie przelewu.

 

Termin składania ofert ustala się na dzień 11 grudnia 2017 r. godz. 10.00.

Dopuszcza się składanie ofert faxem 33 8461590 bądź pocztą email (skany): sgzoz@chelmek.pl

Po złożeniu pisemnych ofert zostaną Państwo poinformowani o wyborze najkorzystniejszej.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania z ważnych przyczyn.