Strona główna / Zamówienia publiczne i konkursy powyżej 30000 EURO

Zamówienia publiczne i konkursy powyżej 30000 EURO

Przetarg nieograniczony na Ucyfrowienie aparatów Rtg – ogólnodiagnostycznego i stomatologicznego (SGZOZ/ZP/1/2017)

WYNIKI POSTĘPOWANIA W PRZETARGU NA UCYFROWIENIE RTGPDF

INFORMACJA - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NR SGZOZ/ZP/1/2017 - UCYFROWIENIE APARATÓW RTG - OGÓLNODIAGNOSTYCZNEGO I STOMATOLOGICZNEGO

Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, że odpowiedzi na zadawane przez oferentów pytania znajdują sięw formacie pdf w niniejszym postępowaniu.
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

Szanowni Państwo
W imieniu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku informuję, iż ulega zmianie treść SIWZ w zakresie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, tj. Rozdziały 15.19 i 16.1. i otrzymuje brzmienie:

15.19
Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznakowanych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:” Oferta na Ucyfrowienie aparatów Rtg – ogólnodiagnostyczny i stomatologiczny Pakiet nr 1 i/lub Pakiet nr 2” (do wyboru) Nie otwieraćprzed 07.07.2017 godz: 10,00.

16.1
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Administracja piętro bud. A do dnia 07.07.2017r. do godz. 10,00

Przetarg nieograniczony na dostawę USG 2/2016

WYNIKI POSTĘPOWANIA W PRZETARGU NA UCYFROWIENIE RTGPDF

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE NR 1/2016

Przebudowa części pomieszczeń segmentu B na pomieszczenia rehabilitacyjne wraz z budową wentylacji mechanicznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 42/16 z dnia 3 lutego 2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zwanej dalej ustawą (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) aktów wykonawczych do ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sgzoz.pl

Chełmek: Przebudowa części pomieszczeń segmentu B na pomieszczenia rehabilitacyjne wraz z budową wentylacji mechanicznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 42_16 z dnia 3 lutego 2016 r.
Numer ogłoszenia: 122831 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku , ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek, woj. małopolskie, tel. 33 8461483, faks 33 846 15 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgzoz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części pomieszczeń segmentu B na pomieszczenia rehabilitacyjne wraz z budową wentylacji mechanicznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 42_16 z dnia 3 lutego 2016 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest wykonanie: Przebudowa części pomieszczeń segmentu B na pomieszczenia rehabilitacyjne wraz z budową wentylacji mechanicznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 42_16 z dnia 3 lutego 2016 r. Przedmiot zamówienia określają: 1. Przedmiar robót (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Dokumentacja projektowa (załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 3 do SIWZ)..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.22.00-5, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 11.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000,00 PLN (słownie: czternaścietysięcyzłotych 00_100 PLN). 11.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-07-21 do godz. 10:00. 11.3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wadium uznaje się za wniesione, jeżeli w terminie wskazanym w pkt. 11.2 środki znajdują się na rachunku Zamawiającego. 11.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING 23 1050 1256 1000 0022 8851 1591; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 11.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 11.6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 11.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 11.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko­nania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 5 do SIWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie musi być podpisane przez pełnomocnika.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że przystępując do postępowania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu -przebudowy budynku wartości min. 500.000,00 zł brutto każda w zakresie zgodnym z Przedmiotem zamówienia. Przebudowa (definicja z Prawa Budowlanego) - należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: W celu zweryfikowania zdolności do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności w odniesieniu do rzetelności, efektywności i doświadczenia oraz potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych minimum 3 robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ oraz załączyć dowody - poświadczenia, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi: 1) kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami - bez ograniczeń 2) kierownik robót elektrycznych - uprawnienia do kierowania robotami - bez ograniczeń 3) kierownik robót sanitarnych - uprawnienia do kierowania robotami - bez ograniczeń Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: W celu zweryfikowania zdolności do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności w odniesieniu do kwalifikacji oraz potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (informacje te mogą być przedstawione w formie życiorysu zawodowego) sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do niniejszej IDW - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia ( według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest zdolny do wykonania zamówienia, a w szczególności posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia. Jeżeli z treści polisy (a w przypadku jej braku innego dokumentu) nie wynika, że jest ona opłacona należy załączyć dowody jej opłacenia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgzoz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://sgzoz.pl/contracts/postepowania-powyzej-30-000-euro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek Bud. A piętro - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niE