Kariera

Strona główna / Kariera
PIELĘGNIARKI

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, ul. Staicha 1 zatrudni pielęgniarki.

Forma zatrudnienia: etat, zlecenie, kontrakt.

Wymiar czasu pracy i wynagrodzenie do uzgodnienia.

Wymagania:

 • - aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • - poczucie odpowiedzialności, empatia, cierpliwość, wysoka kultura osobista, bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Mile widziane doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami.

Dokumenty aplikacyjne można przesłać drogą: e-mailową (na adres kadry@sgzoz.pl), składać osobiście w siedzibie SGZOZ w Chełmku, w terminie do dnia 30.06.2022r..

Kontakt: Dział Kadr Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku, tel. 335064121.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji:
 • bieżącej rekrutacji*
 • przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
 • bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie".

  * *właściwe proszę wybrać


  FIZJOTERAPEUTA

  Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, ul. Staicha 1 zatrudni trzech pracowników na stanowisko: fizjoterapeuta w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Wymagania niezbędne:

  • - wykształcenie wyższe - magister fizjoterapii.

  Wymagania dodatkowe:

  • - mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku fizjoterapeuty oraz kursy w zakresie fizjoterapii.

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • - wykonywanie zadań fizjoterapeuty w komórkach organizacyjnych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku.

  Wymagane dokumenty:

  • - życiorys (CV)
  • - list motywacyjny
  • - dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
  • - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

  Dokumenty aplikacyjne można przesłać drogą:

  • - e-mailową na adres: kadry@sgzoz.pl
  • - składać osobiście w siedzibie SGZOZ w Chełmku, ul. Staicha 1, w terminie do dnia 31.03.2022r.

  Kontakt: Dział Kadr Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku, tel. 33 846 15 99.

  Warunkiem koniecznym przyjęcia aplikacji jest zamieszczenie klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych opatrzonej własnoręcznym podpisem:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji:

  • - bieżącej rekrutacji*
  • - przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
  • - bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie".

  * właściwe proszę wybrać


  SPECJALISTA DO SPRAW KADROWO - PŁACOWYCH
  Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku ogłasza nabór na stanowisko: SPECJALISTA DO SPRAW KADROWO - PŁACOWYCH

  I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, ul. Staicha 1.

  II. Określenie stanowiska: specjalista ds. kadrowo-płacowych.

  III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku specjalista ds. kadrowo-płacowych:

  • 1. Stanowisko samodzielne.
  • 2. Praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
  • 3. Jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera.
  • 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

  IV. Wymagania niezbędne:

 • 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • 3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • 4. Nieposzlakowana opinia.
 • 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 • 6. Wykształcenie wyższe oraz posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu administracji kadrowo-płacowej, lub wykształcenie średnie i posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w tym zawodzie.
 • V. Wymagania dodatkowe:
  • 1. Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, przepisów dotyczących służby zdrowia, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, PFRON.
  • 2. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - biegła znajomość programu Płatnik, e-PUAP, pakietu MS Office, programu płacowo – kadrowego, programu sprawozdawczego GUS.
  • 3. Praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych.
  • 4. Samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.
  • 5. Wysoka kultura osobista.
  • 6. Umiejętności analityczne i interpersonalne.
  • 7. Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.
  VI. Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. kadrowo-płacowych:

  Zakres czynności związanych z kadrami:

  • • kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • • przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy,
  • • współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego,
  • • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych, staży, przygotowania zawodowego, itp.,
  • • sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,
  • • sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa,
  • • prowadzenie całokształtu spraw związanych z funduszem świadczeń socjalnych,
  • • współpraca ze służbami bhp.
  • • ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop),
  • • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich,
  • • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej/zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, sprawy związane z ustaleniem kapitału początkowego,
  • • wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
  • • koordynacja zadań z zakresu BHP, bieżący nadzór i realizacja zaleceń służb BHP.
  • • rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych.
  • Zakres czynności związanych z płacami:

   • • naliczanie i sporządzanie list płac,
   • • uzgadnianie co miesiąc zgodności wypłat z dokumentacją księgową,
   • • naliczanie wynagrodzenia na czas choroby,
   • • prowadzenie dokumentacji w zakresie sporządzania list płac,
   • • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji do rent i emerytur,
   • • obliczanie i sporządzanie list nagród jubileuszowych,
   • • obliczanie i sporządzanie list płac odpraw emerytalnych oraz odpraw z tytułu zwolnienia z winy zakładu,
   • • miesięczne naliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4,
   • • elektroniczne rozliczenie roczne podatku PIT-11, PIT-40, PIT-4R oraz RMUA,
   • • rozliczenie roczne i prowadzenie dokumentacji dla każdego pracownika,
   • • prowadzenie i rozliczenie deklaracji ZUS (pełna obsługa programu PŁATNIK),
   • •prowadzenie korespondencji w sprawach komorniczych i sądowych,
   • • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
   • • wprowadzanie potrąceń z wynagrodzeń oraz innych, wg otrzymanych informacji,
   • • rozliczenie świadczeń socjalnych z ZFŚS,
   • • bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prowadzonych przez siebie zagadnień.
   VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
   • • list motywacyjny;
   • • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
   • • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
   Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:
    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji:
   • • bieżącej rekrutacji*
   • • przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
   • • bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
   • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie".

    * *właściwe proszę wybrać

   VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:
    Osoby zainteresowane prosimy o składanie: CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych osobiście w siedzibie SGZOZ w Chełmku – Administracja, ul. Staicha 1 (Dział Kadr), lub na adres email: kadry@sgzoz.pl.

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 30.11.2021r.

   Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie).


   Pielęgniarka

   Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, ul. Staicha 1 zatrudni pracownika na stanowisko: pielęgniarki.

   Forma zatrudnienia: pełny etat.

   Wymagania:

   • - wykształcenie średnie medyczne lub wyższe medyczne,
   • - aktualne prawo wykonywania zawodu,
   • - doświadczenie i uprawnienia do pracy w punkcie szczepień.
   • Kwalifikacje dodatkowe:

    • - posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo,
    • - ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo,
    • - odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo,
    • - odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo,
    • - posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
    • - doświadczenie zawodowe mile widziane,
    • - znajomość obsługi komputera,
    • - poczucie odpowiedzialności, empatia, cierpliwość, wysoka kultura osobista, bardzo dobra organizacja pracy własnej.

    Mile widziane będą inne kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami.

    Dokumenty aplikacyjne można przesłać drogą: e-mailową (na adres kadry@sgzoz.pl), składać osobiście w siedzibie SGZOZ w Chełmku, w terminie do dnia 30.06.2021r..

    Kontakt: Dział Kadr Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku, tel. 33 846 15 90.

    Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji:
   • • bieżącej rekrutacji*
   • • przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
   • • bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
   • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie".

    * *właściwe proszę wybrać


    Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, ul. Staicha 1 zatrudni pracownika na stanowisko : fizjoterapeuta w pełnym wymiarze czasu pracy.
    • Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe – magister fizjoterapii,
    • Wymagania dodatkowe: mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku fizjoterapeuty oraz kursy z zakresu fizjoterapii,
    • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Wykonywanie zadań fizjoterapeuty w komórkach organizacyjnych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku
    • Wymagane dokumenty:
    • życiorys (CV)
    • list motywacyjny
    • dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów
    • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.
    Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą : e-mailową (na adres: kadry@sgzoz.pl), składać osobiście w siedzibie SGZOZ w Chełmku, ul. Staicha 1, w terminie do dnia 30.04.2021r. Kontakt: Dział Kadr Samodzielnego Gminnego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Chełmku tel. 33 846 15 90 Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji:
    • bieżącej rekrutacji*
    • przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
    • bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy* zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) z póź. zm. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

    Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie”.


    Pielęgniarka

    Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, ul. Staicha 1 zatrudni pracownika na stanowisko: pielęgniarki.

    Forma zatrudnienia: pełny etat, lub niepełny etat lub umowa zlecenia.

    Wymagania:

    • - wykształcenie średnie medyczne lub wyższe medyczne,
    • - aktualne prawo wykonywania zawodu,
    • Kwalifikacje dodatkowe:

     • - posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo,
     • - ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo,
     • - odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo,
     • - odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo,
     • - posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
     • - doświadczenie zawodowe mile widziane,
     • - znajomość obsługi komputera,
     • - poczucie odpowiedzialności, empatia, cierpliwość, wysoka kultura osobista, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

     Mile widziane będą inne kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami.

     Warunkiem koniecznym przyjęcia aplikacji jest zamieszczenie klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych:

     "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji:
    • • bieżącej rekrutacji*
    • • przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
    • • bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
    • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie".

     * *właściwe proszę wybrać

     Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV i list motywacyjny wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych osobiście w siedzibie SGZOZ w Chełmku – Administracja, ul. Staicha 1, lub na adres email: kadry@sgzoz.pl.


     Konkurs na Dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku

     Konkurs na: Dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku.


     Konkurs na Dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku

     Konkurs na: Dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku.


     Fizjoterapeuta

     Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, ul. Staicha 1 zatrudni pracownika na stanowisko: fizjoterapeuta w pełnym wymiarze czasu pracy.

     Wymagania niezbędne:

     • - wykształcenie wyższe - magister fizjoterapii.

     Wymagania dodatkowe:

     • - mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku fizjoterapeuty oraz kursy w zakresie fizjoterapii.

     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     • - wykonywanie zadań fizjoterapeuty w komórkach organizacyjnych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku.

     Wymagane dokumenty:

     • - życiorys (CV)
     • - list motywacyjny
     • - dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
     • - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

     Dokumenty aplikacyjne można przesłać drogą:

     • - e-mailową na adres: kadry@sgzoz.pl
     • - składać osobiście w siedzibie SGZOZ w Chełmku, ul. Staicha 1, w terminie do dnia 20.12.2019r.

     Kontakt: Dział Kadr Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku, tel. 33 846 15 99.

     Warunkiem koniecznym przyjęcia aplikacji jest zamieszczenie klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych opatrzonej własnoręcznym podpisem:

     "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji:

     • - bieżącej rekrutacji*
     • - przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
     • - bieżącej i przyszłych rekrutacji, przez okres trzech lat od daty złożenia oferty pracy*
     zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie".

     * właściwe proszę wybrać


     Pielęgniarka

     Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, ul. Staicha 1 zatrudni pracownika na stanowisko: pielęgniarki.

     Forma zatrudnienia: pełny etat, lub niepełny etat lub umowa zlecenia.

     Wymagania:

     • - wykształcenie średnie medyczne lub wyższe medyczne,
     • - aktualne prawo wykonywania zawodu,
     • Kwalifikacje dodatkowe:

      • - posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo,
      • - ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo,
      • - odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo,
      • - odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo,
      • - posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
      • - doświadczenie zawodowe mile widziane,
      • - znajomość obsługi komputera,
      • - poczucie odpowiedzialności, empatia, cierpliwość, wysoka kultura osobista, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

      Mile widziane będą inne kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami.

      Warunkiem koniecznym przyjęcia aplikacji jest zamieszczenie klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych:

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

      Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV i list motywacyjny wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych osobiście w siedzibie SGZOZ w Chełmku – Administracja, ul. Staicha 1, lub na adres email: kadry@sgzoz.pl.


      Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

      Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, ul. Staicha 1 zatrudni pracownika na stanowisko: pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

      Forma zatrudnienia: pełny etat.

      Wymagania:

      • - wykształcenie średnie medyczne lub wyższe medyczne,
      • - posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo,
      • - ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo,
      • - odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo,
      • - odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo,
      • - posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
      • - aktualne prawo wykonywania zawodu,
      • - doświadczenie zawodowe mile widziane,
      • - znajomość obsługi komputera,
      • - poczucie odpowiedzialności, empatia, cierpliwość, wysoka kultura osobista, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

      Mile widziane będą inne kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami.

      Warunkiem koniecznym przyjęcia aplikacji jest zamieszczenie klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych:

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

      Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV i list motywacyjny wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych osobiście w siedzibie SGZOZ w Chełmku – Administracja, ul. Staicha 1, lub na adres email: kadry@sgzoz.pl.