Deklaracja dostępności

Strona główna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sgzoz.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-04-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-11-30

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku

ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek

e-mail: sgzoz@chelmek.pl, tel. 33 8461590

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • do budynku prowadzą dwa wejścia:
  • Wejście główne – jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd/pochylnia dla wózków)
  • Wejście od strony poradni dziecka (od ul. Kochanowskiego) – jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd/pochylnia dla wózków)
 • budynek częściowo przystosowany dla osób słabowidzących i niewidomych, częściowe oznakowanie w alfabecie Braille’a, brak ścieżek dotykowych,
 • przystosowany dla osób niesłyszących i głuchych – pętle indukcyjne, polski tłumacz języka migowego online,
 • budynek jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – posiada windę. Na parterze i na pierwszym piętrze znajdują się toalety dla niepełnosprawnych,
 • budynek jest przygotowany dla matek z małymi dziećmi – w poradni dziecka oraz w gabinetach lekarza POZ znajdują się przewijaki dla dzieci
 • wyznaczone rozpoczęcie i zakończenie biegów schodowych,
 • siedziba Dyrekcji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku mieści się na pierwszym piętrze Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku, ul. Staicha 1. Osoby zainteresowane spotkaniem z pracownikami administracji mogą skorzystać z windy lub umówić spotkanie telefonicznie pod numerem 33 8461590.
 • przed i za budynkiem występuje miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych,
 • do budynku można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym,
 • osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy,
 • krzesła w poczekalni są dostosowane dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Raport o stanie zapewnienia dostępności