Zaproszenie do negocjacji w sprawie postępowania na usługi - gospodarczo porządkowe w SGZOZ w ChełmkuWersja do druku

Chełmek, 12.05.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na usługi gospodarczo – porządkowe w SGZOZ w Chełmku – procedura do 30 000 euro - złożyła firma Zakłady Usługowe EZT S.A. z siedzibą w Sosnowcu. Złożona przez firmę oferta jest zgodna z przyjętymi kryteriami zapytania ofertowego i spełnia wszystkie wymogi formalne.

 

 

 

Dziękujemy za współpracę i złożenie oferty.

 

 

 

UWAGA

Zmiana terminu negocjacji: 22.04.2015 r. godz. 10.00

Zaproszenie do negocjacji - pobierz

Umowa zał 1 projekt - pobierz

Chełmek, 14 kwietnia 2015 r.

 

Zaproszenie do udziału w negocjacjach i złożenia ofert

w postępowaniu do 30000 euro na

usługi gospodarczo – porządkowe w SGZOZ w Chełmku w okresie od 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r.

 

W imieniu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku (“Zamawiający”) zapraszam do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem będzie udzielenie zamówienia w trybie negocjacji - postępowanie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług gospodarczo – porządkowych w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku w okresie od 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r.

Usługa realizowana będzie systematycznie (codziennie) poprzez kompleksowe utrzymanie czystości SG ZOZ w Chełmku w zakresie sprzątania i dezynfekcji, tj:

- sprzątanie pomieszczeń przychodni (gabinety, biura, toalety, korytarze, piwnice);

- sprzątanie i doczyszczanie ciągów komunikacyjnych z wykorzystaniem maszyny czyszczącej;

- konserwacja podłóg;

- mycie okien, drzwi i pozostałych powierzchni;

- pranie żaluzji i rolet;

- sprzątanie schodów i podjazdów wewnętrznych i zewnętrznych, a w okresie zimowym również odśnieżanie;

- sprzątanie terenu wokół budynku;

- zapewnienie serwisu dziennego (co najmniej 4 godziny dopołudniowe);

- zapewnienie materiałów eksploatacyjnych jak również wycieraczek i mat podłogowych

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Złożenie oferty wariantowej nie jest możliwe.

4. Zamówienie winno być wykonane w terminie do dnia 30.04.2016 r.

5. Warunkami udziału w postępowaniu są:

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy złożą ważną ofertę w wyznaczonym terminie.

2) Oferta ważna spełniać musi następujące warunki:

a) Oferent składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych i musi spełniać warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 Prawa zamówień publicznych;

b) oferta winna być sporządzona na piśmie w języku polskim,

c) oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

3) Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzania, oferowanego przedmiotu i warunków
realizacji zamówienia ze wszystkimi wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a ) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych;

c) zaświadczenia potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne lub oświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się przyjęciu warunków zawartych w zaproszeniu bez zastrzeżeń;

e) oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;

f) polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł;

g) materiały eksploatacyjne muszą posiadać wszystkie niezbędne atesty potwierdzające dopuszczenie ich do użytkowania;

h) jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a, c – składa dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  • nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu,

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wyżej wymaganych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

i)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie utrzymania czystości (sprzątanie i dezynfekcja) w placówkach służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł i powierzchni użytkowej pomiedzy 2500 – 3000 m² w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia dzialalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

j) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Oferent winien dysponowań co najmniej następującymi narzędziami: wózki z podwójnymi wiadrami, mopy (codzienne pranie mopów w siedzibie Oferenta lub u podwykonawcy, z którym Oferent współpracuje (przedstawić umowę), miotły, urządzenia do pracy na wysokości, myjki z teleskopami, maszyna do czyszczenia rolet na miejscu w siedzibie Zamawiającego.6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków poprzez:

1) Oferta winna być obliczona w następujący sposób:

Cena x 12 miesięcy w rozbiciu na następujące elementy:

- koszt wynagrodzenia w tym proponowana liczba pracowników,

- koszt zużywanych materiałów eksploatacyjnych (papier, ręczniki, odświeżacze, bezdotykowe kostki toaletowe, wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne, chemia gospodarcza, inne materiały niezbędne do wykonywania usługi),

- pozostałe koszty wg kalkulacji.


Oferent określi cenę za przedmiot zamówienia: cenę netto, VAT i brutto

2) Ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały
zmianom w okresie obowiązywania umowy.

3) Ceny winny być określone przez Oferenta z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie Oferent
oferuje.7. Kryteriami oceny ofert są:

A. Cena - 100 %

Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta, wynosi 10.8. Negocjacje odbędą się w dniu 22.04.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Smodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek, Sala konferencyjna.

9. Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie.

10. W załączeniu :

1) Wzór umowy – załącznik nr 1,

2) Wykaz pomieszczeń i wielkość rejonów objętych usługą– załącznik nr 2,

3) Zakres sprzątania - załącznik nr 3,

4) Procedura utrzymania czystości w SGZOZ w Chełmku – załącznik nr 4,

5) Formularz ofertowy – załącznik nr 5W imieniu Zamawiającego:______________________