Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej adaptacji przyziemia bud. B SGZOZ w ChełmkuWersja do druku

Chełmek, 13 kwietnia 2018 r.

 

 

  

Informacja o wyborze oferty

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej adaptacji przyziemia bud. B SGZOZ w Chełmku złożyła Pracownia Projektowa i Wyceny Nieruchomości Leszek Nawrocki ul Imielińska 73, 41-407 Imielin. Złożona oferta jest kompletna oraz spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Jest najkorzystniejszą ofertą na usługi z zakresu zamówienia.

 

Dziękujemy za współpracę i złożenie oferty.

 

 

Chełmek, 26 marca 2018 r.

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku zaprasza do składania ofert na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej adaptacji przyziemia bud. B SGZOZ w Chełmku. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1.

 

 

 

Całkowita cena zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty konieczne dla prawidłowego wykonania zlecenia w tym:

 

1) inwentaryzacji architektonicznej oraz branżowej

 

2) projektu architektonicznego wykonawczego (projekt koncepcyjny, uzgodninie z rzeczoznawcami ppoż,

 

BHP, sanitarnym, koordynacja współpracy między branżami)

 

3) ekspertyzy technicznej części budynku istniejącego

 

4) projektu konstrukcji - w wyniku rozwiązań z zaakceptowanego projektu architektonicznego

 

lub jeśli potrzebę wykaże przeprowadzona ekspertyza

 

5) projekt instalacji sanitarnych (wodkan z instalacją podposadzową, projekt instalacji c.o.,

 

projekt wentylacji)

 

6) projekt instalacji elektrycznej wraz z teletechniką

 

7) uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcami

 

8) przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie

 

9) stwiorb

 

10) pełnienie funkcji pełnomocnika w procesie uzyskania PnB

 

11) W ramach usługi wykonawca uzyska dla zamawiającego niezbędne decyzje i pozwolenia (na piśmie) oraz inne potrzebne dokumenty urzędowe niezbędne do rozpoczęcia przebudowy

 

 

 

Całkowita cena ma charakter ryczałtowy i nie ulegnie zmianie do końca realizacji usługi.

 

Termin realizacji usługi od dnia podpisania umowy:

 

* etap I inwentaryzacja: 35 dni

 

* etap II projekt PB: 100 dni (jeśli nie zajdzie potrzeba uzyskania ekspertyzy wraz z odstępstwem)

 

* etap III projekt PW: 150 dni

 

 

 

Termin płatności za prawidłowe wykonanie zamówienia będzie nie krótszy niż 14 dni od daty doręczenia faktury do SG ZOZ w Chełmku; po podpisaniu protokołu odbioru, należność płatna przelewem.

 

Zamawiający wymaga udzielenia 3 letniej gwarancji jakości na przedmiot umowy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

 

W razie powstania konieczności nadzór autorski zostanie zlecony na podstawie odrębnej umowy Wykonawcy lub innemu podmiotowi na co Wykonawca wyraża zgodę.

 

 

 

Termin składania ofert ustala się na 29 marca 2018 r. godz. 14.00.

 

Oferty można składać w formie skanu na adres biuro@sgzoz.pl lub faxem na nr 33 8461590.

 

Po złożeniu ofert i wyborze najkorzystniejszej zostaną Państwo poinformowani o wyniku postępowania.

 

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium najniższej ceny - waga 100%.

 

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub części bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn.

 

 

 

Z poważaniem