Modernizacja w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A – prace wykończenioweWersja do druku

Chełmek, 11 kwietnia 2018 r.

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na Modernizację w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A - prace wykończeniowe złożyła firma MALBUD Firma Remontowo-Budowlana Malarstwo Tapeciarstwo Rafał Kwak 34-205 Stryszawa 154b. Złożona oferta jest kompletna oraz spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Jest najkorzystniejszą ofertą na usługi z zakresu zamówienia.

 

Dziękujemy za współpracę i złożenie oferty.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Dane Zamawiającego:

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku

ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek

NIP 549-19-96-766

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Modernizacja w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A – prace wykończeniowe”

 

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A – prace wykończeniowe, zgodnie z zakresem robót określonych w przedmiarze robót (załącznik nr 1). Dokumentacja projektowa składa się z:

- przedmiaru robót.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku wraz z przedstawicielem Zamawiającego.

Roboty budowlane odbywać się będą w częściowo czynnym zakładzie opieki zdrowotnej. Należy zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu. Prace mogą być prowadzone 24/7. Uwaga! Prace należy skorelować z modernizacją instalacji elektrycznej.

Wszystkie materiały budowlane (kolory farb, oklein drzwiowych, i inne), które zostaną zamontowane należy uzgodnić z Zamawiającym.

 

3. Opis wymagań:

 

 1. Wykonawca będzie dysponować min. 1 osobą posiadająca uprawnienia do wykonywania prac z zakresu robót ogólnobudowlanych odpowiednie do zakresu planowanych robót (i kierowania nimi).

 2. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 3. Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia

 4. Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą wartości oferty.

 5. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania co najmniej 3 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł jedna w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat.

 6. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączna kwotę równa co najmniej 100 000 zł.

 

4. Wykaz dokumentów:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3 a, b, c, d.

 3. Lista co najmniej 3 wykonanych prawidłowo robót budowlanych o wartości co najmniej 100 000 zł jedna.

 4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert

 

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena 100%

 

6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą

 

    1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 4 czerwca 2018 r.

    2. Wykonawca jest związany oferta przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Ofertę musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.

 2. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 3. Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

8. Termin i miejsce złożenia oferty

 1. Ofertę wraz z załącznikami można przesłać droga elektroniczną jako zeskanowane dokumenty na adres: biuro@sgzoz.pl lub złożyć w formie pisemnej w sekretariacie SGZOZ przy ul. Staicha 1 w Chełmku (pokój nr A1 08 ). Oferta złożona w sekretariacie musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: oferta konkursowa, „Modernizacja w SGZOZ w Chełmku – parter bud. A – prace wykończeniowe”.

 2. Termin złożenia ofert do 29 marca 2018 r. r. do godz. 14.00

 

9. Informacje dodatkowe:

 1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 2. Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż pięć dni od dnia wybory oferty najkorzystniejszej.

 3. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi warunek zawarcia umowy z oferentem.

 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji zadania oraz uprawnienia kierownika robót.

 5. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.

 6. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do anulowania postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie przed podpisaniem umowy – bez podawania przyczyn.

 7. W wypadku założenia dwóch ofert Zamawiający wezwie w/w wykonawców do złożenia ofert uzupełniających,

 8. Do postępowania ma zastosowanie Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Załącznik:

 1. Przedmiar robót

 2. Formularz ofertowy ze wzorem oświadczeni

 

 

Chełmek, 26 marca 2018 r.